Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost MEDKOMPLET, s.r.o., IČO: 07229615, Sluneční náměstí 2588/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5 („ MEDKOMPLET, s.r.o. “) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti MEDKOMPLET, s.r.o. vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.medkomplet.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s MEDKOMPLET, s.r.o. či nikoliv.

Užíváním Webových stránek MEDKOMPLET, s.r.o. berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MEDKOMPLET, s.r.o. ZPRACOVÁVÁ

MEDKOMPLET, s.r.o. o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

Při návštěvě Webových stránek může MEDKOMPLET, s.r.o. shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz. Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na Webových stránkách.
Tyto osobní údaje Klinika využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů.Tyto informace nejsou kombinovány s žádnými jinými daty a nejsou předávány žádné třetí osobě.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás MEDKOMPLET, s.r.o. získá mohou být předávány třetím osobám, které pro MEDKOMPLET, s.r.o. zajišťují některé poptávané služby. MEDKOMPLET, s.r.o. předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu mohou mít přístup k osobním údajům zejména poskytovatel účetnictví, poskytovatel IT služeb, bezpečnostní agentura a provozovatel bezpečnostního kamerového systému.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MEDKOMPLET, s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí vyžádané zdravotní péče, či jiné služby, vždy však v souladu se zvláštními právními předpisy, které stanoví délku uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí.

V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výlučně na základě souhlasu, bude MEDKOMPLET, s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

COOKIES

MEDKOMPLET, s.r.o. využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru MEDKOMPLET, s.r.o. do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek mohou být zaslány zpět na server MEDKOMPLET, s.r.o.. Tím cookies umožňují MEDKOMPLET, s.r.o. rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

MEDKOMPLET, s.r.o. využívá následujících druhů cookies:

1. technické cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
2. relační cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy opustíte Webové stránky;
3. permanentní cookies, které umožňují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich.  Na základě permanentních cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek.  Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na Webových stránkách; a
4. reklamní cookies, které umožňují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých cookies do daného reklamního systému.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V nastavení je rovněž možné změnit preferenci ukládání cookies tak, aby určitý typ cookies nebyl ukládán, případně nebyly cookies ukládány vůbec. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

MEDKOMPLET, s.r.o. neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran či za ochranu osobních údajů při návštěvě těchto stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů MEDKOMPLET, s.r.o. Vám náleží následující práva:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
3. právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
4. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
5. právo na omezení zpracování osobních údajů;
6. právo získat osobní údaje, které jste MEDKOMPLET, s.r.o. poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
8. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u MEDKOMPLET, s.r.o. , jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese.

MEDKOMPLET, s.r.o.

Sluneční náměstí 2588/14

158 00 Praha